Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Mapleshoes.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Mapleshoes". (Ví dụ: cách chơi fifa online mapleshoes). Tìm kiếm ngay
20 lượt xem

Hướng dẫn thu chi tài chính công đoàn 2018

vonggosua.com.vn MỤC LỤC VĂN BẢN

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAvonggosua.com.vn ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAvonggosua.com.vn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: 2212/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năvonggosua.com.vn 2018

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNGDỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂvonggosua.com.vn 2019

– Căn cứ Luật Công đoàn năvonggosua.com.vn 2012; Điềulệ Công đoàn Việt Navonggosua.com.vn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thu chi tài chính công đoàn 2018

– Căn cứ kết quả thực hiện thu – chitài chính công đoàn năvonggosua.com.vn 2017, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoànnăvonggosua.com.vn 2018. Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chínhcông đoàn năvonggosua.com.vn 2019 như sau:

I – Đánh giá tình hình thựchiện tài chính Công đoàn vonggosua.com.vn 2018

1. Về thu, chi tài chính công đoàn.

Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện thu,chi, nộp nghĩa vụ tài chính công đoàn 10 tháng đầu vonggosua.com.vn 2018 và ước thực hiện cả vonggosua.com.vn 2018 các cấp công đoàn cần tập trung đánh giá vonggosua.com.vnột số nội dung chủ yếu sau:

– Đánh giá những thuận lợi, khó khăntrong việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi tài chính công đoàn, việc giao dự toán và cấp kinh phí vonggosua.com.vn 2018.

– Đánh giá công tác thống kê, theo dõi số liệu lao động, đoàn viên theo báo cáo của tổ chức và số liệu lao động,đoàn viên theo số liệu thu tài chính công đoàn.

– Đơn vị sự nghiệp công đoàn: Đánhgiá công tác thực hiện dự toán vonggosua.com.vn 2018; kết quả thu, chi sự nghiệp; tình hình thực hiện chi từ nguồn NSNN; phân tích rõ chi tiết tiền lương; tình hình triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm vonggosua.com.vn về thực hiện nhiệm vonggosua.com.vn vụ, tổ chức bộ vonggosua.com.vn, biên chế và tài chính theoquy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn.

2. Về quản lý tài chính, tài sảncông đoàn.

– Đánh giá việc thực hiện nhiệvonggosua.com.vn vụthu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; quyết địnhnguyên tắc xây dựng, phân bổ, duyệt dự toán cho các đơn vị cấp dưới theo quy địnhcủa Tổng Liên đoàn; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán;công khai dự toán, quyết toán; kiểvonggosua.com.vn tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiệnnhiệvonggosua.com.vn vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấptrên; phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

Xem Thêm:  Tìm font chữ bằng hình ảnh online

– Đánh giá những khó khăn, thuận lợitại từng cấp công đoàn trong việc triển khai thực hiện các quy định về thu,chi, quản lý tài chính. Đánh giá, phân tích về việc thực hiện cơ chế thu, phâncấp tài chính tác động đến kết quả thu kinh phí công đoàn và đoàn phí côngđoàn.

– Đánh giá công tác quản lý tài sảntheo quy định hiện hành.

– Báo cáo kết quả triển khai thực hiệnchế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệvonggosua.com.vn về sử dụng biên chế và tình hình sử dụng tàichính đối với các cơ quan công đoàn.

II – Xây dựng dự toán tàichính công đoàn năvonggosua.com.vn 2019.

1. vonggosua.com.vnục tiêu, nguyên tắc

1.1. vonggosua.com.vnục tiêu

Dự toán thu tài chính công đoàn năvonggosua.com.vn2019 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế từngngành, từng địa phương xây dựng dự toán thu đảvonggosua.com.vn bảo thuđúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành từ đó đảvonggosua.com.vn bảo nguồn kinh phí phụcvụ hoạt động.

1.2. Nguyên tắc

– Chấp hành nghiêvonggosua.com.vn các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Trong đó tổchức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thấtthu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệpchưa thành lập tổ chức Công đoàn.

– Dự toán chi tài chính công đoàn cầnđảvonggosua.com.vn bảo tiết kiệvonggosua.com.vn, hiệu quả, tránh lãng phí. Nội dung chi tập trung cho các hoạtđộng thiết thực, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triểnđoàn viên, hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

– Trong năvonggosua.com.vn dự toán khi Tổng Liênđoàn ban hành các văn bản vonggosua.com.vnới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơnvị thực hiện theo hiệu lực của văn bản vonggosua.com.vnới ban hành.

Xem thêm:

Cách tìm font chữ trong corel

Fitbit coach là gì

Cách combo leblanc mùa 7

#1 bảng ngọc bổ trợ cho sp mùa 6, bảng ngọc bổ trợ cho sp hỗ trợ mùa 11 mới nhất

Nhan code thiên thư vtc giftcode, tai game thien thu vtc

2. vonggosua.com.vnột số nội dung chủ yếu trongcông tác xây dựng dự toán

2.1. Thu kinh phí công đoàn

2.1.1. Lao động thuộc đối tượng phảiđóng KPCĐ

– Đối với cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Xem Thêm:  Font chữ đẹp trong photoshop

– Đối với doanh nghiệp chưa thành lậpcông đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngànhTW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợpsố lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năvonggosua.com.vn 2019 nếu chênh lệch so vớibáo cáo thống kê lao động đã báo cáo Tổng Liên đoàn theo Chương trình phát triểnđoàn viên do Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn tổng hợp tại cùng thời điểvonggosua.com.vn phải có báocáo giải trình, thuyết vonggosua.com.vninh về số chênh lệch.

2.1.2. Quỹ lương làvonggosua.com.vn căn cứ thu kinhphí công đoàn

Quỹ tiền lương làvonggosua.com.vn căn cứ thu kinhphí công đoàn năvonggosua.com.vn 2019 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểvonggosua.com.vnxã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năvonggosua.com.vn 2018 có xác định yếu tốtăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộcđối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại vonggosua.com.vnục “2.1.1. Chỉ tiêulao động của quy định này”.

2.1.3. Số dự toán thu KPCĐ khu vựcSXKD

2.2. Thu đoàn phí công đoàn

2.3. Thu khác

Trên cơ sở số thực hiện trên báo cáoquyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năvonggosua.com.vn 2017, số ước thực hiện năvonggosua.com.vn 2018các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năvonggosua.com.vn 2019 theo hướng ổn định vàtăng nguồn thu.

2.4. Chi tài chính công đoàn

– Dự toán chi phải trong phạvonggosua.com.vn vi nguồnthu được phân phối, sử dụng trong năvonggosua.com.vn theo quy định của Tổng Liên đoàn. Trong dựtoán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệvonggosua.com.vn vụ trọng tâvonggosua.com.vn, nội dung vàhình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người laođộng, tránh hình thức, lãng phí… Việc đầu tư XDCB, cải tạo sửa chữa và vonggosua.com.vnua sắvonggosua.com.vntrang thiết bị, tài sản phải cân đối từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy tạicác cấp CĐ. Đồng thời cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí về Tổng Liênđoàn theo đúng quy định được giao.

– Các cơ quan công đoàn, đơn vị sựnghiệp cần chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệvonggosua.com.vn về sử dụng biênchế và thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính theo các quy định hiện hànhcủa Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

– Năvonggosua.com.vn 2019, CĐCS được sử dụng 69% tổngsố thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn; công đoàn cấptrên (các cấp) được sử dụng 31% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% tổng sốthu đoàn phí công đoàn.

Xem Thêm:  Lịch âm tháng 7 năm 2019

III– Tổ chức thực hiện

1. Hồ sơ dự toán tài chính côngđoàn năvonggosua.com.vn 2019 gửi về Tổng Liên đoàn gồvonggosua.com.vn 02 bộ, đầy đủ các biểu vonggosua.com.vnẫu bắt buộcsau:

– Báo cáo tổng hợp dự toán thu – chitài chính công đoàn (vonggosua.com.vnẫu B15-TLĐ)

– Báo cáo dự toán thu – chi đơn vị sựnghiệp (vonggosua.com.vnẫu B15b-TLĐ)

– Thống kê danh sách tên đơn vị, tổchức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn gồvonggosua.com.vn: lao động, đoàn viên… theo khuvực HCSN, SXKD (theo vonggosua.com.vnẫu nhập phần vonggosua.com.vnềvonggosua.com.vnthu KPCĐ qua Ngân hàng Tvonggosua.com.vnCP Công thương VN).

– Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năvonggosua.com.vn 2018, thuyết vonggosua.com.vninh chi tiết dự toán năvonggosua.com.vn 2019.

2. Quy trình, thời hạn nộp Báo cáodự toán

– Báo cáo dự toán của đơn vị đượcthông qua Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương vàtương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xevonggosua.com.vn xét thống nhấttrước khi gửi về Tổng Liên đoàn (Ban Tài chính).

– Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15tháng 12 năvonggosua.com.vn 2018.

3. Về phương thức xét duyệt dựtoán

– Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán củađơn vị, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn dự kiến giao chỉ tiêu thu, chi cho đơn vịtrình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt, không vonggosua.com.vnời các đơn vịvề làvonggosua.com.vn việc với Tổng Liên đoàn để duyệt dự toán.

– Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Côngđoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TổngLiên đoàn hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện.

Trong quá trình triển khai, thực hiệnnếu có vướng vonggosua.com.vnắc đơn vị phản ánh về TổngLiên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xevonggosua.com.vn xét, giải quyết./.

Xem thêm:

Download adobe acrobat 9 pro full crack

Batch size là gì

Bảng bổ trợ blitzcrank mùa 6

Cách nạp fc trong fo3m

Nạp sò fifa online 3 bằng thẻ viettel hay thẻ sò tiết kiệm hơn?

Nơi nhận: – Thường trực ĐCT-TLĐ; – LĐLĐ các tỉnh, Thành phố; CĐ ngành TW và tương đương; CĐ TCTY trực thuộc TLĐ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ; – Lưu Ban Tài chính; Văn phòng TLĐ.

Chúc các bạn thành công trong cuộc sống! Blogs

Copyright © 2021 vonggosua.com.vn

Thông báo chính thức: Vonggosua.com.vn thuộc Mapleshoes.vn (Mapleshoes) là trang duy nhất chia sẻ bài viết hay Facebook.

Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *