4 lượt xem

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng nền an ninh nhân dân?

An ninh nhân dân là yếu tố bảo đảm an ninh nội bộ của đất nước, là cơ sở, căn cứ để đảng và cả nước hoạch định chính sách phát triển phù hợp. Vậy thực tế an toàn của người dân như thế nào? Sự an toàn của con người có thực sự quan trọng?

1. An ninh con người là gì?

An ninh nhân dân là sự đoàn kết, truyền thống huy động sức mạnh tinh thần và vật chất của cả dân tộc tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, quốc phòng và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh Tổ quốc. là cốt lõi.

p>Bản chất của an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp của tinh thần và vật chất, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được huy động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành đất nước, trong đó sức mạnh của Công an giữ vai trò tham mưu nòng cốt. Thực tế đã chứng minh, lực lượng Công an nhân dân dù chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến đâu, nhưng để giành được thắng lợi, phải phát huy hết vai trò to lớn của nhân dân trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, và đảm bảo an toàn và an ninh. Tổng hợp trật tự, xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, nhất là thế trận an ninh nhân dân, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Dân giúp thì nhiều, giúp ít thì thành ít, giúp nhiều thì thắng”.

people an ninh trong tiếng Anh được hiểu là an ninh của mọi người .

Bạn đang xem: Ngành an ninh nhân dân la gì

Sự an toàn của con người được tóm tắt như sau:

“Bản chất của nền an ninh nhân dân là sự kết hợp sức mạnh tinh thần và vật chất, vai trò của truyền thống dựng nước và giữ nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. an ninh, xây dựng nền an ninh nhân dân phải là công tác quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước, quản lý hành chính, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt. Công an nhân dân, để thực hiện thắng lợi, cần phát huy hết vai trò to lớn của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự toàn diện. như lời Bác dạy kính yêu: “Dân càng giúp thì càng thành công, giúp ta ít thành công ít, giúp ta nhiều thì ta thắng lợi hoàn toàn”.

2. Xây dựng nền an toàn nhân dân, thế trận an ninh nhân dân:

An ninh nhân dân được xác định rõ là sức mạnh tinh thần và vật chất, là sức mạnh đoàn kết, truyền thống dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc, là lực lượng lấy an ninh quốc gia làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thế trận an ninh nhân dân là sự sắp xếp tổ chức của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết, là nguồn lực cần thiết để chủ động giữ vững an ninh quốc gia.

Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, bao gồm động viên toàn dân tham gia phong trào giữ gìn an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương, cơ sở, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn chặt với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch về an ninh quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, ngoại giao với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng lực lượng an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức bố trí sức mạnh, phương tiện cần thiết để chủ động giữ vững quốc an ninh trong mọi hoàn cảnh.

Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị và toàn dân. Công an nhân dân là nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng nền an ninh quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng lực lượng giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; giáo dục quốc phòng và an ninh. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ; cán bộ, đảng viên có trách nhiệm ý thức thực hiện, tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tích cực tham gia.

Xem thêm: Nội hàm là gì?

Ra sức xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân để củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân. Củng cố “Thế trận lòng dân”, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Sự phát triển ổn định và bền vững về mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội là nền tảng vững chắc cho quốc phòng, an ninh. Để xây dựng nền an ninh nhân dân, phải kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách tổng thể và mọi nơi, mọi nơi. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và mọi người dân tham gia bảo vệ, an ninh, trật tự. Xây dựng nền an toàn nhân dân, thế trận an toàn nhân dân.

Xem thêm: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân

Tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực nền an ninh nhân dân; phát triển công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực để xây dựng nền tảng vật chất, công nghệ hiện đại cho lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong các tình huống khác nhau. Phát triển lý luận và khoa học về an ninh; tích cực tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

3. Xây dựng tình hình an ninh con người, thế trận an ninh con người:

*) Điểm mạnh và thành tích:

Về an ninh, trật tự trong nước và trên các địa bàn trọng điểm, trọng điểm, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được hình thành có hiệu quả. Điều này sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và toàn dân trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; từng bước nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Vai trò lãnh đạo của đảng, nhà nước và các cấp trong xây dựng nền an ninh nhân dân, bảo đảm thế trận an ninh nhân dân. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt công tác an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền an ninh nhân dân đã tạo dựng thế trận an ninh nhân dân. Thể hiện rõ định hướng quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch giữ vững hệ thống chính trị và sự đoàn kết tư tưởng của nhân dân, an ninh trật tự; hướng dẫn các ban ngành, các cấp tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân và tổ chức thế trận an ninh nhân dân; tình hình kinh tế, văn hóa của địa phương và khu vực. và xã hội phát triển được hội nhập chặt chẽ.

Xem thêm: Kỹ năng là gì? Những kỹ năng ai cũng phải có trong cuộc sống

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra dưới nhiều hình thức. Đã nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các thế lực thù địch và tội phạm, tham gia giải quyết các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Vừa mới vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vừa chú trọng hơn những chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm như công tác vận động quần chúng của nhà nước, tôn giáo, các ban ngành. Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng dân tộc thiểu số Chăm.

Sức mạnh vật chất và tinh thần của nền an toàn nhân dân, tình hình an ninh nhân dân từng bước được cải thiện. Tổ chức Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương được củng cố, xây dựng ngày càng phát triển theo hướng trong sạch. Nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

Công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh, giữ vai trò trung tâm trong xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức bộ máy của Bộ Công an không ngừng đổi mới, hoàn thiện, hiệu quả hoạt động ngày càng cao.

Thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân được kết hợp và thực hiện đồng thời đạt tiến bộ mới. Kết hợp thế trận an ninh với thế trận quốc phòng toàn dân, từ việc tham mưu cho đảng, nhà nước, cấp ủy, cơ quan các cấp xây dựng chủ trương, quyết sách về an ninh, quốc phòng, đến củng cố an ninh nhân dân, các địa bàn chiến lược, thế trận an ninh nhân dân trong địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

*) Hạn chế, nhược điểm và lý do:

An ninh nhân dân chưa được xây dựng vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực, mọi lĩnh vực. Tình hình an ninh nhân dân chưa được đồng bộ, giữ vững và nâng cao hiệu quả, nhiều mặt công tác chưa được triển khai, triển khai theo đúng tinh thần, nội dung xây dựng, định vị chưa rõ ràng. Để xảy ra biểu tình, bạo loạn, mất an ninh cũng như tình hình phức tạp về an ninh, trật tự ở cấp địa phương và khu vực cho thấy trên thế giới còn khoảng cách lớn giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. .

Nội dung, tinh thần tư tưởng chỉ đạo về công tác xây dựng an ninh nhân dân của Đảng và Nhà nước, cũng như việc cụ thể hóa, thể chế hóa tình hình an ninh nhân dân trong các cơ quan chức năng còn rất chậm. Tình hình an ninh trật tự, an ninh nhân dân còn thiếu thống nhất, đồng bộ, thiếu chỉ đạo sát sao, thiếu giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kết quả còn hạn chế, chưa đồng đều. Sự chỉ đạo của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân chưa được thực hiện, trong đó sâu sắc nhất là gắn phát triển kinh tế với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế và bảo đảm an ninh, phát triển. trình tự; những vấn đề này chưa được thể chế hóa làm cơ sở pháp lý để xác định và giải quyết trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở ở nhiều nơi chưa đủ. Hệ thống chính trị cơ sở chưa đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức quần chúng bảo đảm an toàn, trật tự, quản lý, giáo dục của chính quần chúng, có nơi, có lúc còn bị các thế lực thù địch lôi kéo, lôi kéo, vô hiệu hóa. và tội phạm, nhất là ở một số cơ sở, địa bàn trọng điểm phức tạp, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.

Tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đã ảnh hưởng đến khả năng và hiệu quả chiến đấu của đảng, nguy cơ là làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng. Các thế lực phản động đã lợi dụng, dụ dỗ một bộ phận quần chúng nhân dân chống đối. Điều này đã kéo theo nhiều khó khăn cho công tác xây dựng an ninh dân sinh và tình hình an ninh sinh kế của người dân.

Sự kết hợp giữa an ninh và quốc phòng, an ninh và kinh tế có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt. Việc cập nhật các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia trên một số lĩnh vực chưa theo kịp diễn biến nhanh của tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược còn yếu, thiếu sâu sát, xây dựng còn bị động. nắm tình hình và huy động lực lượng tham gia phòng ngừa, xử lý các vụ việc đột xuất về an ninh, trật tự.

Kết luận : An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia. Các nước trên thế giới đều có chiến lược, chủ trương, quyết định tổ chức, triển khai lực lượng, xây dựng hệ thống biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Trong chiến lược an ninh quốc gia của mình, hầu hết các nước đều coi trọng công tác phòng và chống, gắn kết giữa phòng và chống, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hành động để bảo đảm an ninh quê hương. các quốc gia, đặc biệt là các vị trí chiến lược.

Xem thêm: Sinh Năm 2016 Mệnh Gì? Tuổi Con Gì? Hợp Hướng Nào? Màu Gì?

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.